Ortopedtekniska hjälpmedel är en tjänst som i Region Skåne tillhandahålls av Aktiv Ortopedteknik. I Skåne representeras Aktiv Ortopedteknik av fem fysiska kliniker med vardera närserviceenheter. Vi finns i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Kristianstad

Kontaktuppgifter Aktiv Ortopedteknik

Våra enheter i Region Skåne

Malmö 040 - 619 06 00
Helsingborg 042 – 13 24 55
Ängelholm 0431-350 310
Lund 046 - 31 15 80
Kristianstad 044 - 140 95 00

Kontaktperson

Regionchef, Ki Berglund

Allmänt om förskrivning

Ortopedtekniska hjälpmedel kan förskrivas av vårdgivare för de patienter som bedöms ha ett behov och uppfyller de av Region Skåne fastställda riktlinjer för förskrivning.

Ortopedtekniska hjälpmedel kan endast förskrivas till patient med ett medicinskt behov som inte tillgodoses genom konsumentprodukter.

Förskrivning sker för närvarande genom att fysisk remiss för ortopedtekniska hjälpmedel, eller liknande konsultremiss sändes på lämpligt sätt till närliggande Aktiv Ortopedteknik.

Remissen ska innehålla

  • Patientnamn
  • Personnummer
  • Diagnos och önskat hjälpmedelsbehov.

Även uppgift om behandlingsansvarig och dess klinik krävs för vidare handläggning.

Förskrivaren ska i behovsbedömningen beskriva problemställning och mål med förskrivningen. Legitimerad ortopedingenjör väljer och anpassar lämpligt hjälpmedel i samråd med patienten.

Vad ingår i förskrivningen?

I förskrivningen ingår justering och reparationer kostnadsfritt för patient under hjälpmedlets livslängd. Med livslängd avses fram till att ett likvärdigt hjälpmedel förskrivs för samma behov, därefter är reparationer på det gamla hjälpmedlet ett egenansvar. Möjligheten att reparera bedöms av ortopedingenjören.

Ett nytt hjälpmedel kan endast förskrivas om det befintliga hjälpmedlet inte längre tillgodoser behovet eller det inte är ekonomiskt rimligt att reparera. Om patienten får behålla det gamla hjälpmedlet ansvarar patienten själv för eventuella reparationer/anpassningar.

Ortopedtekniska hjälpmedel kan inte förskrivas som profylaktiskt skydd vid idrottsutövning.

Om patientens egenavgift

I de flesta fall, förutom vid förskrivning av behandlingshjälpmedel utgår en egenavgift för hjälpmedlet. Om förskrivaren menar att patienten skall stå för hela kostnaden av hjälpmedlet skrivs inte någon remiss. Då kan endast en rekommendation av lämplig behandling ges, varefter patienten själv får välja inköpsställe. En remiss betecknas som ett betalningsunderlag.

Verksamhetschefens ansvar

  • Utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningarna har förskrivningsrätt.
  • Har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.

Om förskrivning av Spinala ortoser

Spinala ortoser kan förskrivas patient vid akut tillstånd eller efter operation, under en behandlingsperiod om max 8 månader. Med akut tillstånd menas, en plötsligt uppkommen skada eller förändring som leder till att patienten har behov av en ortos för första gången eller att tidigare förskriven ortos inte längre passar eller kan justeras på grund av kroppslig, strukturell förändring. Det medicinska behovet styr antal ortoser under perioden.

Övriga patienter kan förskrivas maximalt två (2) ortoser av samma sort per tolv-månadersperiod. För barn och ungdom tas hänsyn till om barnet växer ur ortosen. Om patienten har behov av fler än två ortoser av samma sort, under en tolv-månadersperiod, är det patientens egenansvar och kan inte förskrivas.

Spinala ortoser kan vara prefabricerade eller individuellt anpassade. De kan vara av ett textilt material med förstärkningar eller helt rigid.

Kontakta oss