Integritets- och cookiepolicy

Vi har hjälpt människor att bibehålla och återfå rörelsefriheten sedan 1919. Att digitalisera behandlingsprocessen innebär för oss att skydda din rörelsefrihet även i den digitala världen. Det är därför viktigt för oss att berätta för dig vilka personuppgifter vi samlar in, hur dessa uppgifter används och vilka utformningsalternativ du har.

Vår integritets- och cookiepolicy

Ottobock erbjuder tjänster och produkter inom ortopedteknik (fortsatt kallat ”tjänsterna”). Våra kunder återfinns i flera länder inom både den privata och offentliga sektorn. Vi erbjuder också tjänster och produkter till privatpersoner. Ottobock samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter på ett lagligt, korrekt, transparent och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Ottobock bedömer det nödvändigt. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som person. Inom verksamheten behandlas olika kategorier av personuppgifter, varav vissa uppgifter är känsliga, några av dessa faller dessutom under patientdatalagen.

Denna policy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i de särskilda villkoren för respektive tjänst och denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina uppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

1. Personuppgiftsansvarig

Våra bolag som följer denna policy ingår i Ottobock-koncernens Nordiska organisation och kallas nedan för "Ottobock”. Våra bolag som följer denna policy är Otto Bock Scandinavia AB, Aktiv Ortopedteknik i Sverige AB och Aktiv Ortopedteknik i Värmland AB och kallas nedan ”Ottobock”.

Ottobock är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Med ”Behandling” avses varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna.

Om du förmedlar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Ottobock får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

2. Vi skyddar dina personuppgifter – vilka har tillgång till personuppgifterna?

Det är bara de som absolut måste ha åtkomst till dina personuppgifter som har åtkomst (minsta privilegiets princip), exempelvis enbart den:

  • som deltar i vården av en patient, det vill säga den personal som du möter i dina kontakter med Ottobock
  • som behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, exempelvis receptionen som bokar besök.

Övriga medarbetare hos Ottobock lyder under samma princip – åtkomst är begränsat till enbart de som behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter, och vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Undvik att ange personuppgifter om du kontaktar Ottobock på sociala medier då det är svårt för oss att skydda dina personuppgifter på dessa plattformar.

Ottobock är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Med "Personuppgifter" avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Med ”Behandling” avses varje åtgärd som vidtas med personuppgifterna.

Om du förmedlar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Ottobock får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga Integritetsvillkor.

3. Ändamål, behandling och laglig grund för hantering av Personuppgifter

Vi är transparenta avseende vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa behandlas. Vi samlar endast in de personuppgifter som är nödvändiga för ändamålet.

Ottobock samlar in och behandlar dina Personuppgifter t.ex. när du besöker ett av våra center eller vår hemsida. När det enligt lag krävs att samtycke inhämtas för behandling av vissa slags Personuppgifter eller för vissa former av behandling, så kommer samtycke inhämtas från dig innan behandling sker.

De uppgifter som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Ottobock.

3.1. Personuppgifter vi samlar in om dig som - Patient

Ändamål
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att säkerställa hög kvalitet på service och medicinsk vård och behandling samt för att säkerställa patientsäkerheten.
Behandlingar som utförs
• Journalföring
• Tidsbokning
• Administrera ev. kundärenden så som beställningar, reklamationer och frågor
• Tillhandahålla rådgivning
• Tillhandahålla dig information avseende Ottobocks verksamhet
• Genomföra kundundersökningar

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer. Personnummer. Foton, videos.

Känsliga personuppgifter:
Biometrisk data. Hälsodata. Kreditkortsinformation.

Laglig grund: Journalföring samt fakturerings- och betalningsinformation hanteras i enlighet med lagkrav. Övrig behandling sker med grund i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig som patient. Några av våra center ger dig möjlighet att boka besökstid på nätet i de fall ger du ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter vid bokningen.

Lagringsperiod: Patientjournaler arkiveras och sparas enligt lagkrav, i Sverige 10 år efter patientens död. Fakturerings- och betalningsinformation sparas i enlighet med bokföringslagen. Övrig information sparas så länge du är kund hos oss eller tills du aktivt ber oss radera dina uppgifter från våra tjänster.

3.2. Personuppgifter vi samlar in om dig som - Privatkunder

Ändamål
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att säkerställa hög kvalitet på våra tjänster och vår service. I vissa fall t.ex. när du träffar en legitimerad ortopedingenjör, dokumenteras ditt besök på samma sätt som för en patient och journal förs, se avsnittet ovan om Personuppgifter vi samlar in om dig som - Patient.

Behandlingar som utförs
• Tidsbokning
• Administrera ev. kundärenden så som beställningar, reklamationer och frågor
• Tillhandahålla rådgivning
• Dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig
• Tillhandahålla dig information avseende Ottobocks verksamhet
• Tillhandahålla såväl generell som anpassad information och andra erbjudanden kring de tjänster som vi tillhandahåller
• Genomföra kundundersökningar

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer. Personnummer. Foton, videos.
Känsliga personuppgifter: Biometrisk data. Hälsodata. Kreditkortsinformation.

Laglig grund: I de fall vi har ett avtal med dig t.ex. genom ett köp i en av våra butiker är den lagliga grunden fullgörande av avtal. Fakturerings- och betalningsinformation hanteras i enlighet med lagkrav. I de fall du är en potentiell framtida kund som t.ex. kontaktat oss via vår hemsida anser vi oss ha ett berättigat intresse att kontakta dig. Du har alltid möjlighet att avsäga dig fortsatt kontakt.

Lagringsperiod: Fakturerings- och betalningsinformation sparas i enlighet med bokföringslagen. Information om dig i de fall vi har ett avtal sparas så länge du är kund hos oss och därefter som mest i 36 månader efter avslutat avtal eller senaste dialog. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen.

3.3. Personuppgifter vi samlar in om dig som - Företagskund

Ändamål
Vi behandlar personuppgifter i syfte att säkerställa hög kvalitet på våra tjänster och vår service.

Behandlingar som utförs
• Administrera ev. kundärenden så som beställningar, reklamationer och frågor
• Tillhandahålla rådgivning
• Dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig
• Tillhandahålla dig information avseende Ottobocks verksamhet
• Tillhandahålla såväl generell som anpassad information och andra erbjudanden kring de tjänster som vi tillhandahåller
• Genomföra kundundersökningar
• Korrespondens

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer. Roll. Företag.

Laglig grund: I de fall vi har ett avtal är den lagliga grunden fullgörande av avtal. I de fall du är en potentiell framtida kund är den lagliga grunden berättigat intresse. Fakturerings- och betalningsinformation hanteras i enlighet med lagkrav.

Lagringsperiod: Fakturerings- och betalningsinformation sparas i enlighet med bokföringslagen. Information om dig i de fall vi har ett avtal sparas så länge du är kund hos oss och därefter som mest i 36 månader efter avslutat avtal eller senaste dialog. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen.

3.4. Personuppgifter vi samlar in om dig som - Leverantörer

Ändamål
Vi hanterar personuppgifter för att säkerställa leveranser och tjänster enligt avtal.

Behandlingar som utförs
• Administration av avtal
• Uppföljning av avtal
• Hantering av reklamationer och övriga kundärenden
• Genomförande av övriga samarbeten i enlighet med avtal
• Korrespondens Kontaktuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer.

Kategorier av personuppgifter
Roll. Uppgifter om företaget. Fakturerings- och betalningsuppgifter.

Laglig grund: I de fall vi har ett avtal är den lagliga grunden fullgörande av avtal. Fakturerings- och betalningsinformation hanteras i enlighet med lagkrav.

Lagringsperiod: Fakturerings- och betalningsinformation sparas i enlighet med bokföringslagen. I de fall vi har ett avtal sparas informationen så länge du är leverantör till oss och därefter som mest i 36 månader efter avslutat avtal eller senaste dialog.

3.5. Personuppgifter vi samlar in om dig som – Konsult, samarbetspartner

Ändamål
Vi hanterar personuppgifter för att säkerställa leveranser och tjänster enligt avtal.

Behandlingar som utförs
Beroende på syftet beskrivs detta i avtalet mellan konsult eller annan samarbetspartner

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer. Roll. Arbetsgivare. Fakturerings- och betalningsuppgifter.

Laglig grund: Den lagliga grunden är fullgörande av avtal. Fakturerings- och betalningsinformation hanteras i enlighet med lagkrav.

Lagringsperiod: Fakturerings- och betalningsinformation sparas i enlighet med bokföringslagen. I de fall vi har ett avtal sparas personuppgifterna så länge du är leverantör till oss och därefter som mest i 36 månader efter avslutat avtal eller senaste dialog. Ev. resultat från genomfört uppdrag kan sparas så länge som projektet fortfarande är aktuellt för verksamheten.

3.6. Personuppgifter vi samlar in om dig som – Deltagare vid våra utbildningar och event

Ändamål
Personuppgifterna hanteras för att kunna administrera anmälningar och deltagande vid utbildningar och event. Samt för att kunna informera om vår verksamhet.

Behandlingar som utförs
• Anmälan och registrering
• Kommunikation kring utbildningar och event
• Utskick av nyhetsbrev och utbildningsmaterial
• Publicering av exempelvis bilder på hemsida eller annat kommunikationsmaterial
• Korrespondens

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, e-post, telefonnummer. Arbetsgivare
Information om ev. allergi. Faktureringsuppgifter. Foton och videos.
Övrig information du lämnar.

Laglig grund: Fullgörande av avtal, för att kunna genomföra utbildningar och event behöver vi hantera dina personuppgifter. Foton och videos hanterar vi enligt berättigat intresse, då behandlingen anses nödvändig för att informera om verksamheten. Som deltagare informeras du alltid om att fotona kan komma att användas för att informera om verksamheten och du har då alltid möjlighet att invända mot detta. Fakturerings- och betalningsinformation hanteras i enligt rättslig förpliktelse.

Samtycke
Ottobock undviker att hantera känsliga personuppgifter om det inte finns rättslig grund. Vi ber dig att inte skicka oss känsliga personuppgifter (exempelvis uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk eller religiös övertygelse). Om du ändå lämnar oss sådana uppgifter betraktar Ottobock detta som att du lämnat ditt samtycke till registreringen av dessa uppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information, t.ex. inför en utbildning att du är allergiker och önskar specialkost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss. Dessa uppgifter raderas efter avlutad utbildning eller event.

Lagringsperiod: Information om ev. allergi raderas efter avslutad utbildning eller event. Övriga uppgifter sparas så länge som det finns ett specificerat ändamål och vi fortfarande kan stödja oss på intresseavvägningen.Om du har personliga skäl gällande situationen har du rätt att invända mot behandlingen som stödjer sig på berättigat intresse. Fakturerings- och betalningsinformation sparas i enlighet med bokföringslagen.

3.7. Personuppgifter vi samlar in om dig – Vid ifyllnad av formulär på våra webbsidor

Ändamål
Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hantera anmälan till Ottoboks nyhetsbrev. Det kan också vara i syfte att hantera och administrera din förfrågan, för att besvara frågor och hantera ditt ärende, förbättra våra tjänster och vår service.

Behandlingar som utförs
• Registrering av din förfrågan
• Tillhandahålla information avseende Ottobocks verksamhet
• Tillhandahålla såväl generell som anpassad information och andra erbjudanden kring de tjänster som vi tillhandahåller.

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, e-post, telefonnummer, adress. Intresseområde. Vem du är t.ex. vårdpersonal, brukare, anhörig. Din korrespondens.

Laglig grund: Fullgörande av avtal, om du är kund hos oss och har en fråga om någon av våra produkter kan du kontakta oss via hemsidan. Berättigat intresse, de uppgifter du lämnar till oss via hemsidan är frivilligt lämnade, Ottobock har begränsat den information vi ber om till ett minimum för att kunna hantera din förfrågan eller ditt ärende.

Samtycke
Det finns möjlighet att i fritextfält lämna ytterligare information. Om du lämnar personuppgifter i fältet inklusive känsliga personuppgifter betraktar Ottobock detta som att du lämnat ditt samtycke till registreringen av dessa uppgifter.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att ärendet är avslutat och därefter ytterligare upp till 12 månader för att säkra spårbarheten i din kommunikation med oss. Ottobock kan fortsätta använda uppgifterna så länge det finns ett specificerat ändamål och vi fortfarande kan stödja oss på intresseavvägningen. Om du har personliga skäl gällande situationen har du rätt att invända mot behandlingen som stödjer sig på berättigat intresse.

Om du inte längre önskar nyhetsbrev eller annan information från oss kan du alltid avsäga dig detta genom att följa instruktionen i utskicket eller kontakta oss enligt kontaktuppgifterna i detta dokument.

3.8. Personuppgifter vi samlar in om dig som – Arbetssökande hos oss

Ändamål
Hantera rekrytering av nya medarbetare i samband med ansökan om en utlyst tjänst alternativt intresseanmälan för framtida tjänster.

Behandlingar som utförs
Administrering och rekrytering för att välja lämpliga kandidater och framtida medarbetare.

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, adress, telefonnummer, e-post. Personnummer. Din korrespondens. Övriga uppgifter som du själv uppger i ditt CV och personliga brev t.ex. utbildningar, arbetserfarenheter, titel, fotografi och uppgifter om din hälsa. Betyg och information från referenspersoner. Resultat från personlighetstester. Anteckningar från intervjuer med dig och referenser.

Laglig grund: Den rättsliga grunden för denna behandling är ingående av anställningsavtal. Spontana ansökningar som skickas till oss hanteras utifrån vårt och ditt berättigade intresse för att hantera kommande rekryteringar. Då en rekrytering avslutats är det en rättslig förpliktelse att spara handlingarna för att hantera en eventuell oenighet kring uppfyllandet av diskrimineringslagstiftningen.

Samtycke
Ottobock undviker att hantera känsliga personuppgifter om det inte finns rättslig grund. Vi ber dig att inte skicka oss känsliga personuppgifter (exempelvis uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk eller religiös övertygelse). Om du ändå lämnar oss sådana uppgifter betraktar Ottobock detta som att du lämnat ditt samtycke till registreringen av dessa uppgifter på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy och i enlighet med det ändamål som angivits särskilt i samband med lämnandet av uppgifterna. Det innebär att om du själv lämnar information, t.ex. hälsoinformation i en arbetsansökan, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Lagringsperiod: Dina uppgifter sparas under rekryteringsprocessen och därefter ytterligare 2 år. Spontana ansökningar sparas i upp till tre år om du inte tidigare återkallar din ansökan.

3.9. Personuppgifter vi samlar in om dig som – på annat sätt kommer i kontakt med oss

Ändamål
I syfte att hantera och administrera din förfrågan, besvara frågor och hantera ditt ärende, leverera beställd information, förbättra våra tjänster, vår service och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.

Behandlingar som utförs
• Registrera ditt ärende och dina kontaktuppgifter
• Kommunikation kring ditt ärende
• Tillhandahålla information om Ottobocks verksamhet

Kategorier av personuppgifter
Kontaktuppgifter, namn, telefonnummer, adress, e-post. Ev. företagsuppgifter. Information du anger i ditt ärende. Din korrespondens

Laglig grund:Samtycke, du beslutar själv vilka uppgifter du lämnar till oss i samband med ditt ärende. Den lagliga grunden för att hantera ditt ärende är berättigat intresse.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att ärendet är avslutat och därefter ytterligare upp till 12 månader för att säkra spårbarheten i din kommunikation med oss.

4. Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

När du besöker något av våra center inhämtar vi personuppgifter från dig men vi kan också ha fått dem via den medicinska remissen som skickats till oss. Andra metoder vi använder är till exempel cookies, web beacons när du besöker vår hemsida eller genom kundundersökningar eller vid deltagande på någon av våra utbildningar eller event. Vid olika tillfällen samkör eller importerar Ottobock personuppgifter från databaser inom och utanför Ottobock (t.ex. från Facebook eller Google). Vi kan ta emot personuppgifter om dig från andra bolag inom Ottobock eller våra samarbetspartners.Det är viktigt för Ottobock att alltid hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta, varför vi kan komma att importera personuppgifter om dig från externa källor såsom offentliga register.

5. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra

I vissa fall anlitar vi företag som är personuppgiftsbiträden åt oss, i dessa fall har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats. Exempel på tjänster där vi nyttjar personuppgiftsbiträden är IT-tjänster (teknisk drift, support och underhåll), löneadministration, kommunikation (print och distribution, sociala medier). För att kunna erbjuda dig en hög kvalitet på våra tjänster och god service kan vi även dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med kan vara leverantörer av produkter som behöver informationen för att kunna framställa produkten eller leverera t.ex. rätt storlek. I vissa fall levereras också produkter direkt till dig från våra leverantörer. Det kan också vara företag som erbjuder betallösningar som används inom verksamheten för att hantera beställningar och köp t.ex. i en butik.

Ottobock kan lämna ut Personuppgifter till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Ottobock annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Om vi säljer, omorganiserar eller på annat sätt överlåter hela eller delar av vår verksamhet kan dina Personuppgifter komma att överlåtas samtidigt.

6. Lagring av personuppgifter

Ottobock lagrar Personuppgifter i överensstämmelse med denna Integritetspolicy och gällande lagstiftning. Personuppgifter kan komma att överföras mellan bolag inom Ottobock för att behandlas för de ändamål som framgår av Integritetsvillkoren. Ottobock använder underleverantörer t.ex. för datordrift och Personuppgifter kan därför komma att överföras till dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar dina Personuppgifter endast för Ottobocks räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina Personuppgifter.

Ottobock överför i regel inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. Skyddsnivån garanteras antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är standardavtalsklausuler, bindande företagsbestämmelser eller att Ottobock ingår personuppgiftsbiträdesavtal med sådana underleverantörer. Sådana personuppgiftsbiträdesavtal reglerar underleverantörernas behandling av Personuppgifterna och, när det är tillämpligt, överföring av Personuppgifter i enlighet med gällande EU/EES regler om skydd för Personuppgifter. Avtalen innehåller villkor som EU-kommissionen kräver och som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna.

7. Andra applikationer/webbsidor

I Tjänsterna kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Ottobock. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av Tjänsterna. Ottobock ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.

Denna webbsida använder Google Analytics, en tjänst som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics samlar data när du besöker vår sida. Du kan förhindra att dina data samlas in av Google Analytics genom att klicka på nedan länk. En opt-out-cookie kommer att ställas in för att förhindra att dina data samlas in vid framtida besök på den här webbplatsen: Stäng av insamling av information via Google Analytics. Mer information om hur Google Analytics hanterar data finns i Googles sekretesspolicy.

8. Skyddande och radering av Personuppgifter

Ottobock har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. Ottobock raderar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Ottobock raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger. Ändamålet med vår behandling av dina Personuppgifter framgår av punkt 3 ovan.

9. Vilka rättigheter har jag?

Du har ett flertal rättigheter avseende dataskydd. Nedan beskriver vi vilka rättigheter du har och hur du kan göra dessa gällande.
• Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
• Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Rätt till radering – en rätt att få vissa uppgifter borttagna.
• Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
• Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
• Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att återkalla samtycke – en rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
• Rätt att lämna klagomål – en rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk.

Om dina Personuppgifter ändrats, vänligen informera Ottobock om detta vid din nästa kontakt med oss eller via kontaktuppgiften under punkt 12 i denna policy, Ottobock kommer att, på din begäran eller när Ottobock upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information.

9.1. Hur använder du dina rättigheter?

Om du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss avseende dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på adressen som framgår i punkt 12. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Ottobock till den adress som framgår av punkt 12 och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Ottobock) Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Ottobock. Hur ofta du har rätt att få ett utdrag kan variera beroende på var du är bosatt.

10. Samverkan med myndigheter och Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet

Ottobock kommer att samverka med berörda tillsynsmyndigheter inklusive Integritetsskyddsmyndigheten i enlighet med gällande dataskyddsreglering. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att rådfrågas vid behov. Vid skriftliga klagomål kommer berörd person att kontaktas och ärendet följas upp. Om ärendet inte går att lösa inom rimlig tid, kommer Ottobock ta hjälp och stöd av berörd myndighet.
Om du bedömer att Ottobock inte lever upp till Dataskyddsförordningens rådande krav, kan klagan ges till Integritetsskyddsmyndigheten.
E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

11. Ändringar i policyn

Ändringar i denna Integritetspolicy meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Ottobocks webbplatser och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa.

12. Kontakt

Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via privacy@ottobock.se. Vid behov kommer Ottobock att se till att din e-post skickas vidare till och hanteras av relevant Ottobock-bolag.


Vår cookiepolicy

Vi använder cookies för att göra Ottobocks sajter enklare att använda och för att bättre kunna anpassa sidorna och våra produkter efter dina intressen och behov. Cookies kan också hjälpa till att snabba upp dina aktiviteter och upplevelser på våra sidor. Vi använder även cookies för att sammanställa anonym, aggregerade statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användare navigerar på våra sidor och hjälper oss att förbättra våra sidors struktur och innehåll. Vi kan inte identifiera dig personligen genom den informationen. Det finns inställningar som gör det möjligt för dig att inte acceptera eller använda cookies. Om du väljer att inte acceptera eller ta bort cookies kan det medföra att visa funktioner på våra websidor inte fungerar.

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler eller delar av information som kan lagras på din dator eller annan internetuppkopplad enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) när du besöker Ottobocks sidor. En cookie innehåller vanligtvis namnet på webbsidan som cookien kommer ifrån, ”livstiden” för cookien (d.v.s. hur länge cookien bevaras på din enhet), samt ett värde, vilket vanligtvis är ett slumpmässigt genererat unikt nummer.

Hur hanterar jag cookies?

De flesta webbläsarna är förinställda att automatiskt acceptera cookies. Du kan ändra inställningarna så att cookies blockeras alternativt blir meddelad om cookies skickas till din enhet. Det finns flera tillvägagångssätt för att anpassa inställningarna för cookies. Information och hjälp för att ändra inställningar hittas hos respektive webbläsare.

Om du använder olika enheter för att visa och besöka Ottobock-sajter (t.ex. din dator, smartphone eller läsplatta) behöver du se till att webbläsaren på varje enhet är inställd efter dina preferenser avseende cookies.


Ytterligare dataskyddsinformation för leverantörer, kunder och besökare

(Länkar till engelsk-språkliga PDF-dokument)

Kontakta oss