Vårt uppdrag i Halland är att tillhandahålla ortopedtekniska hjälpmedel. Vi tar emot patienter via remiss såväl som privatpersoner som är i behov av proteser, ortoser, sitthjälpmedel och ortopediska skor eller inlägg. Hos oss möter du högt kvalificerade och erfarna specialister med tillgång till den absolut senaste tekniken. Se nedan flikar och länkar för att läsa mer om hur du remitterar patienter som är behov av ortopedtekniska hjälpmedel inom Region Halland.

Kontaktuppgifter

Telefon och E-post

Halmstad
035-25 01 600
halmstad@aktivortopedteknik.se,

Kungsbacka
0300-32 40 10
kungsbacka@aktivortopedteknik.se

Varberg
0340-20 38 00
varberg@aktivortopedteknik.se

Verksamhetschef

Johan Lindqvist
E-post

Allmänt om förskrivning hjälpmedel Region Halland

Ortopedtekniska hjälpmedel kan förskrivas av vårdgivare för de patienter som bedöms ha ett behov och uppfyller de av Region Halland fastställda riktlinjer för förskrivning.

Ortopedtekniska hjälpmedel kan endast förskrivas till patient med ett medicinskt behov som inte tillgodoses genom konsumentprodukter. Ortopedtekniska hjälpmedel kan inte förskrivas som profylaktiskt skydd vid idrottsutövning.

Förskrivning sker för närvarande genom att fysisk remiss för ortopedtekniska hjälpmedel, eller liknande konsultremiss sändes på lämpligt sätt till närliggande Aktiv Ortopedteknik.

Remiss ska innehålla:

  • Patientnamn
  • Personnummer
  • Diagnos och önskat hjälpmedelsbehov.

Även uppgift om behandlingsansvarig och dess klinik krävs för vidare handläggning.

Förskrivaren ska i behovsbedömningen beskriva problemställning och mål med förskrivningen. Legitimerad ortopedingenjör väljer och anpassar lämpligt hjälpmedel i samråd med patienten.

Vad ingår i förskrivningen?

I förskrivningen ingår justering och reparationer kostnadsfritt för patient under hjälpmedlets livslängd. Med livslängd avses fram till att ett likvärdigt hjälpmedel förskrivs för samma behov, därefter är reparationer på det gamla hjälpmedlet ett egenansvar. Möjligheten att reparera bedöms av ortopedingenjören.

Nytt hjälpmedel

Ett nytt hjälpmedel kan endast förskrivas om det befintliga hjälpmedlet inte längre tillgodoser behovet eller det inte är ekonomiskt rimligt att reparera. Om patienten får behålla det gamla hjälpmedlet ansvarar patienten själv för eventuella reparationer/anpassningar.

Egenavgift

I de flesta fall, förutom vid förskrivning av behandlingshjälpmedel utgår en egenavgift för hjälpmedlet. Om förskrivaren menar att patienten skall stå för hela kostnaden av hjälpmedlet skrivs inte någon remiss. Då kan endast en rekommendation av lämplig behandling ges, varefter patienten själv får välja inköpsställe. En remiss betecknas som ett betalningsunderlag.

Verksamhetschefens ansvar

  • Utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningarna har förskrivningsrätt.
  • Har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.
Kontakta oss