Region Skåne

Ortopedtekniska hjälpmedel är en tjänst som i Region Skåne tillhandahålls av Aktiv Ortopedteknik. I Skåne representeras Aktiv Ortopedteknik av fem fysiska kliniker med vardera närserviceenheter. Vi finns i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Kristianstad

Allmänt om förskrivning

Ortopedtekniska hjälpmedel kan förskrivas av vårdgivare för de patienter som bedöms ha ett behov och uppfyller de av Region Skåne fastställda riktlinjer för förskrivning.

Ortopedtekniska hjälpmedel kan endast förskrivas till patient med ett medicinskt behov som inte tillgodoses genom konsumentprodukter.

Förskrivning sker för närvarande genom att fysisk remiss för ortopedtekniska hjälpmedel, eller liknande konsultremiss sändes på lämpligt sätt till närliggande Aktiv Ortopedteknik.

Remiss ska innehålla:

 • Patientnamn
 • Personnummer
 • Diagnos och önskat hjälpmedelsbehov.

Även uppgift om behandlingsansvarig och dess klinik krävs för vidare handläggning. 

Förskrivaren ska i behovsbedömningen beskriva problemställning och mål med förskrivningen. Legitimerad ortopedingenjör väljer och anpassar lämpligt hjälpmedel i samråd med patienten.

I förskrivningen ingår justering och reparationer kostnadsfritt för patient under hjälpmedlets livslängd. Med livslängd avses fram till att ett likvärdigt hjälpmedel förskrivs för samma behov, därefter är reparationer på det gamla hjälpmedlet ett egenansvar. Möjligheten att reparera bedöms av ortopedingenjören.

Ett nytt hjälpmedel kan endast förskrivas om det befintliga hjälpmedlet inte längre tillgodoser behovet eller det inte är ekonomiskt rimligt att reparera. Om patienten får behålla det gamla hjälpmedlet ansvarar patienten själv för eventuella reparationer/anpassningar.

Ortopedtekniska hjälpmedel kan inte förskrivas som profylaktiskt skydd vid idrottsutövning.

I de flesta fall, förutom vid förskrivning av behandlingshjälpmedel utgår en egenavgift för hjälpmedlet. Om förskrivaren menar att patienten skall stå för hela kostnaden av hjälpmedlet skrivs inte någon remiss. Då kan endast en rekommendation av lämplig behandling ges, varefter patienten själv får välja inköpsställe. En remiss betecknas som ett betalningsunderlag.

Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.

Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningarna har förskrivningsrätt.

Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel, innan första förskrivning görs.

 

Spinala ortoser

Kan förskrivas patient vid akut tillstånd eller efter operation, under en behandlingsperiod om max 8 månader. Med akut tillstånd menas, en plötsligt uppkommen skada eller förändring som leder till att patienten har behov av en ortos för första gången eller att tidigare förskriven ortos inte längre passar eller kan justeras på grund av kroppslig, strukturell förändring. Det medicinska behovet styr antal ortoser under perioden.

Övriga patienter kan förskrivas maximalt 2 ortoser av samma sort per 12-månadersperiod. För barn och ungdom tas hänsyn till om barnet växer ur ortosen. Om patienten har behov av fler än 2 ortoser av samma sort, under en 12-månadersperiod, är det patientens egenansvar och kan inte förskrivas.

Spinala ortoser kan vara prefabricerade eller individuellt anpassade. De kan vara av ett textilt material med förstärkningar eller helt rigid. 

 

Övre extremitetsortoser

Kan förutom läkare även förskrivas av Fysioterapeut och arbetsterapeut.

Avser ortoser utformade för skuldra, arm, handled, hand och fingrar. Hjälpmedlen kan vara prefabricerade eller individuellt tillverkade för att motsvara speciella funktionella krav.

Kan förskrivas patient vid akut tillstånd eller efter operation, under en behandlingsperiod om max 8 månader. Med akut tillstånd menas, en plötsligt uppkommen skada eller förändring som leder till att patienten har behov av en ortos för första gången eller att tidigare förskriven ortos inte längre passar eller kan justeras på grund av kroppslig, strukturell förändring. Det medicinska behovet styr antal ortoser under perioden.

Övriga patienter kan förskrivas maximalt 2 ortoser per 12-månadersperiod. Om patient har behov av bilaterala ortoser eller av exempelvis både dag- och nattortos eller av exempelvis både armbågs- och skulderortos kan maximalt 2 av varje förskrivas per 12-månadersperiod. För barn och ungdom tas hänsyn till om barnet växer ur ortosen. Om patienten har behov av fler än 2 ortoser under en 12-månadersperiod är det patientens egenansvar och kan inte förskrivas. Efter eventuell rådgivning av förskrivare väljer patienten var hen vill köpa sin ortos och betalar hela kostnaden för ortosen.

 

Nedre extremitetsortoser

Gäller alla ortoser förutom Inlägg. Kan förutom Läkare även förskrivas av fysioterapeut.

Kan förskrivas patient vid akut tillstånd eller efter operation, under en behandlingsperiod om max 8 månader. Med akut tillstånd menas, en plötsligt uppkommen skada eller förändring som leder till att patienten har behov av en ortos för första gången eller att tidigare förskriven ortos inte längre passar eller kan justeras på grund av kroppslig, strukturell förändring. Det medicinska behovet styr antal ortoser under perioden.

Övriga patienter kan förskrivas maximalt 2 ortoser per 12-månadersperiod. Om patient har behov av bilaterala ortoser eller av exempelvis både dag- och nattortos eller av exempelvis både armbågs- och skulderortos kan maximalt 2 av varje förskrivas per 12-månadersperiod. För barn och ungdom tas hänsyn till om barnet växer ur ortosen. Om patienten har behov av fler än 2 ortoser under en 12-månadersperiod är det patientens egenansvar och kan inte förskrivas. Efter eventuell rådgivning av förskrivare väljer patienten var hen vill köpa sin ortos och betalar hela kostnaden för ortosen.

Exempel på problemställning kan vara:

 • Felställningar som behöver korrigering och/eller avlastning
 • Smärta
 • Då ett rörelseomfång behöver begränsas eller förbättras
 • Då ett felaktigt rörelsemönster behöver förhindras
 • Då en rörelse behöver stödjas eller underlättas
 • Då sår behöver avlastas

Inlägg

Innan förskrivning ska prefabricerade inlägg/fotbäddar ha provats och bedömts inte tillgodose behovet.

Prefabricerade inlägg/fotbäddar är för patienten ett egenansvar och kan inte förskrivas.

Individuellt avgjutna inlägg/fotbäddar kan endast förskrivas till patienter enligt punkter nedan. För patienter med andra tillstånd eller behov, är individuellt avgjutna inlägg/fotbäddar ett egenansvar och kan inte förskrivas.

 • Patient med ett varaktigt medicinskt behov, som kan ge/har gett leddestruktion, dysfunktion, sår eller deformitet.
 • Patient med uttalat högt fotvalv eller uttalad plattfot, som medför funktionsbortfall eller felställning, ska ha betydande smärtproblematik för att få inlägg/fotbäddar förskrivna.

Patient kan förskrivas maximalt 2 par inlägg/fotbäddar per 12-månadersperiod, undantag kan göras om tidigare förskrivna inlägg/fotbäddar inte längre passar eller kan justeras på grund av kroppslig, strukturell förändring. För barn och ungdom tas hänsyn till om barnet växer.

Patient med cirkulationsstörning som medför sår eller risk för sår betalar ingen egenavgift för fotbäddar

 

Skor

I första hand utprovas serietillverkade ortopediska skor, eventuell med anpassning. Om det inte tillgodoser behovet kan individuellt tillverkade ortopediska skor förskrivas.

Individuellt tillverkade/serietillverkade ortopediska skor kan förskrivas patient med ett varaktigt medicinskt behov.

Behandlingsskor för sjukvårdande behandling kan förskrivas till patienter med sår eller risk för sår orsakade av cirkulationsrubbning och utprovas av ortopedingenjör i samråd med förskrivaren.
Maximalt tre par skor per 12-månadersperiod kan förskrivas.

Om patienten har behov av fler än 3 par skor under en 12-månadersperiod är det patientens egenansvar och kan inte förskrivas. Efter eventuell rådgivning av förskrivare väljer patienten var hen vill köpa sina skor och betalar hela kostnaden själv.
Undantag kan göras för barn och ungdomar som växer och för patienter som på grund av sitt medicinska tillstånd slitit ut förskrivna skor.

Anpassning av egna skor
Kan förskrivas patient med benlängdsskillnad på minst 10 mm, för korrigering av felställning, genom klackhöjning på mer än 1 cm, lateral och medial skoförhöjning, lästning för deformitet och/eller rullsula.

Anpassning kan förskrivas för maximalt tre par skor per 12-månadersperiod. Hänsyn tas till barn och ungdomar som växer.

Om patienten vid onormal förslitning behöver mer än tre par per 12-månadersperiod, ska de gamla skorna vara utslitna före förnyad förskrivning

 

Protes

Ben och fotproteser kan endast förskrivas av Ortopedläkare vid sjukhus. Annan vårdgivare skall hänvisa patient med befintlig protes till ortopedkliniken. Patient som ej tidigare förskrivits protes kan remitteras till ortopedklinik eller rehabiliteringsavdelning för multiproffessionell bedömning.

Protes kan förskrivas patient som saknar hela eller delar av ben/fot.
I förskrivningen ingår kostnadsfritt, för patient, reparationer och utbyte av exempelvis hylsa eller andra utbytbara delar

Målet med protesförsörjning är att behålla eller förbättra livskvaliteten genom att underlätta patientens dagliga funktion samt att öka möjligheten till självständigt liv.

 

Adress

  Öppettider

   Telefonväxel

   • Aktiv Malmö 040 - 619 06 00  
   • Aktiv Helsingborg 042 – 13 24 55  
   • Aktiv Ängelholm 0431-350 310  
   • Aktiv Lund 046 - 31 15 80  
   • Aktiv Kristianstad 044 - 140 95 00 

   Kontaktpersoner

   • Aktiv Ortopedteknik Malmö  
   • Anders Polhage (anders.polhage@aktivortopedteknik.se  
   •  
   • Verksamhetschef Aktiv Ortopedteknik Helsingborg/Ängelholm  
   • Josefin Fridlund (josefin.fridlund@aktivortopedteknik.se)  
   •  
   • Verksamhetschef Aktiv Ortopedteknik Lund  
   • Zara Jäger (zara.jager@aktivortopedteknik.se)  
   •  
   • Verksamhetschef Aktiv Ortopedteknik Kristianstad  
   • Erik Svensson (erik.svensson@aktivortopedteknik.se)  
   •