Rekommenderad kompetens för förskrivning

I normalfallet bedömer en primärvårdsläkare om patienten är i behov av ortopedtekniska hjälpmedel. Anses behov föreligga, remitteras patienten till den Ortopedtekniska avdelningen för utprovning. Processen för förskrivning av hälpmedel kan variera från Region till Region, för att se hur förskrivnings och remissprocessen fungera i din Region klicka på länkarna.

Har patienten tidigare fått ortopedisktekniska hjälpmedel, kan ny remiss skrivas via ett förnyelseförfarande. Detta förfarande kan skilja något mellan Regionerna. 

Den som inte är berättigad till Regionsbidrag kan dock rekommenderas vända sig direkt till Aktiv Ortopedteknik för t.ex .inlägg, skoförhöjning eller skokorrektion på egen bekostnad. Vissa hjälpmedel (ex. enklare ortoser) betraktas som egenvård och får då bekostas av patienten själv.

Rätten att förskriva varierar mellan olika hjälpmedel, liksom vem som är behörig remittent, vilket finns angivet för varje hjälpmedel (se din Regions hemsida). 
Remissen för ortopedtekniska hjälpmedel ska gå till en ortopedteknisk klinik som förutom att förskriva, väljer, provar ut och anpassar produkten, vilket ofta kräver samarbete mellan remittent och förskrivare. 

Om landstingets avgifter och regler

Egenavgifter för vård på ortopedtekniska avdelningar är desamma som i övriga Regioner. Reglerna för avgifter och ersättningar skiljer sig åt beroende på hjälpmedel och från Region till Region.. 

För detaljerad information,se https://skr.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientavgifter