Exo-arm skapad med 3D-teknik som understöd för beslut om eventuell amputation.

Att amputera eller inte? Frågeställningen är tudelad och kan vara både ångestfylld men även ge förhoppningar om en bättre livssituation. Föreställ dig perspektivet att du har en dysfunktionell hand som känns mer som en belastning i vardagslivet än något du kan dra nytta av. Då blir frågan om amputation högst relevant. Här beskrivs fallet för en patient som har en medfödd, så kallad plexusskada. Patienten sökte upp en handkirurg, specialiserad på plexusskador vid Södersjukhuset och ställde frågan: Skall jag amputera eller inte?


De flesta amputationerna som görs handlar om traumatiska händelser där ingreppet är nödvändigt, utan andra alternativ. I det här fallet med plexusskadan väcktes tanken om man skulle kunna skapa känslan och förståelsen kring att bära en protes, innan beslutet om eventuell amputation tas. 

Tvärfunktionellt specialistteam

Läkaren beslutade sig för att föra frågeställningen vidare till arbetsterapeut Anita Stockselius på Aktiv Ortopedtekniks Armprotesmottagning. Ett tvärprofessionellt specialistteam inriktat på armproteser och rehabilitering kopplades in. Teamet bestod av arbetsterapeuter, ortopedingenjörer, ortopedtekniker och sadelmakare som jobbar tillsammans för att bidra med sina erfarenheter och specialistkunskaper genom hela processen.  

För att kunna avgöra om det skulle vara möjligt att tillverka en provprotes behövde man veta mer om patienten och behovet. Vilken typ av protes skulle kunna vara möjlig att använda, patientens funktionsförmåga och vilka önskemål om framtida funktioner är viktiga element att ta hänsyn till. Patienten hade önskemål om greppförmåga och även ha kosmetiskt överdrag med ett naturligt hand-likt utseende. Efter tester av muskelfunktionerna bedömde teamet att det fanns möjlighet för patienten att styra en myoelektrisk protes.

Exo-armen tar form

Projektgruppen kom snart fram till att det skulle vara möjligt att skapa en Exo-arm, det vill säga en protes som ligger parallellt med patientens egna arm och som har greppförmåga. Det ger då en möjlighet för patienten att skapa sig en bild av hur en protes fungerar innan beslut om amputation tas.

Tekniken för att skapa Exo-armen har vi redan inom Aktiv Ortopedteknik. Vi tar mått, ritar och konstruerar i CAD/CAM och 3D-teknik. Övergången mot 3D-printing har påbörjats i branchen, men ännu inte har fått ett avgörande genomslag. Vi driver utvecklingen och använder redan tekniken för att göra helt anpassade och individuella lösningar för våra patienter.

Martin Jönsson, en av de få ortopedteknikerna i Sverige som just nu har specifik kompetens inom 3D-teknik, började skissa på en datormodell för vår patient. Information som ortopedingenjören och arbetsterapeuten lades till hans egna observationer och genom det nära samarbetet hittar man lösningar ur flera synvinklar.

Parallellt påbörjades kartläggningen av de muskelpunkter som styr den myoelektriska handen. Detta utgör en absolut nödvändighet i sammanhanget för att kunna avgöra vilken protes som är lämplig för patienten. Vid kartläggningsanalysen bör felmarginalerna ligga näst intill noll för att nyttja funktioner såsom att kunna greppa och vrida handen. Det gäller att vara noggrann i alla moment för utan den exakta precisionen skulle inte protesen fungera överhuvudtaget.

Färdig produkt

Vartefter produktionsprocessen pågick med Exo-armen planerades ett flertal utprovningar för funktionaliteter tillsammans med patienten, läkaren från Södersjukhuset och teamet från Aktiv Ortopedteknik. Dock blev mötena inställda på grund av Corona-pandemin vilket gjorde att produktionsteamet fick jobba utifrån den informationen de hade tillgång till utan nya tester.
 
Den slutliga prototypen överlämnades enligt tidplan och patientens
reaktion över att få en anpassad arm var stor glädje, spänning och förväntan. Patienten skall nu utvärdera armen både praktisk och emotionellt genom att själv testa vilka möjligheter en protes ger jämfört med den skadade handen. 
Projektet pågår i skrivande stund och svaret på frågan om amputation är inte enkel för en patient att svara på. Men tack vare initiativförmåga, samarbete och den breda kompetensen och expertisen finns alltså möjligheten att kunna prova en protes innan man behöver ta ställning i den svåra frågan: Att amputera eller inte?