Hallux Rigidus

Hallux rigidus innebär en förslitning i stortåns grundled som medför rörelseinskränkning på grund av kraftiga pålagringar runt ledytans kanter. Detta gör tån svår att böja samt att den kan smärta vid avveckling utav steget. Detta uppkommer när leden slits ut och ledytorna i och med detta då blir kraftigt ansatta. En pålagring är inte ovanlig vilken kan medföra smärta och känslighet för tryck vid problemområdet. Dessa problem kan i vissa fall leda till att kirurgen måste steloperera, såvida åtgärder inte sätts in i tid.

Vanliga symptom är stelhet, svårigheter att böja stortån, samt belastningssmärta i stortåns grundled. Detta märks mest vid avveckling av steget då det blir svårt att använda stortån, vilket kan leda till smärta. I vissa fall kan det även förekomma ett "knäckande" ljud när man rör stortån efter en stunds inaktivitet.

I vissa fall infinner sig vid hallux rigidus en molande värk som består efter aktivitet. Dorsala exostoser och pålagringar på stortån vilka i sin tur kan medföra känslighet för tryck av sko och smärta är vanligt förekommande och kan leda till att skor med mycket volym krävs. Förslitningen i stortåleden, vilket ger stelhet, är ett tillstånd där en operation sällan ger total smärtfrihet.

Rekommendationen är en total förändring av framfotsbelastningen. Individanpassade fotbäddar hanterar eventuella felbelastningar, och skapar ett gynnsammare läge för framfötterna där trycket på stortåleden minskas. De egna skorna kan även utrustas med s.k. rullsulor vid behov. Rullsulan under fotbädden eller skon underlättar avveckling av steget och gör att du känner att du går normalt igen. Det är även viktigt med rätt typ av sko. Även efter en eventuell operation är det viktigt hantera avveckling utav steget.